תקנון החברה

ברוכים הבאים לאתר של חברת ליון עיצוב ובניית אתרים (להלן: “בעלי האתר”).

המפעילים את אתר webdesignlion.com (להלן: “האתר”)

בהצטרפות ללקוחות החברה, ועם קבלת שירותיה, כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש של חברת ליון עיצוב ובניית אתרים . תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי לקוחות החברה ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של החברה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין

 • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה

 • מסירת פרטים שגויים במתכוון

 • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו

תחזוקת אתרים

 • משתמשים שיבחרו בשירותי תחזוקת אתרים של חברתנו יקבלו שירות הכולל: טיפול בתקלות, עדכוני תוכנת וורדפרס והעלאת האתר במקרה של פריצה ו/או נפילת האתר, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי שהאתר יפעל בצורה תקינה אך במקרה שלא נצליח, לא יהווה הדבר עילה לפיצוי ו/או שיפוי מכל סוג.

 • במקרה שלא נצליח לבצע את תחזוקת האתר מכל סיבה שהיא, יוחזרו כספי המשתמש בהורדת הזמן שבו בוצעה תחזוקת האתר בצורה תקינה

אחסון אתרים

 • העברת אתר משתמש על נתוניו מחברה אחרת לשרתי החברה, תעשה כשירות למשתמש בלבד.החברה אינה אחראית לאובדן נתונים שיגרם למשתמש מהעברת האתר

 • העלאת תכנים לאתר ו/או עדכון תכנים קיימים אשר תתבצע באמצעות המשתמש תיהיה באחריותו הבלעדית. באחריותו לוודא כי שם המשתמש והסיסמה חסויים מפני מי שאינו מורשה מטעם המשתמש. כמו כן אנו ממליצים לא לשמור סיסמאות בדפדפנים. בכל מקרה איננו אחראים בפני כל נזק שיגרם באם יפרץ האתר

 • פגיעה בחוקי זכויות יוצרים ו/או העלאת תכנים פלילים ושאינם חוקיים עי בעל אתר עלולה להביא להשבתתו המיידית

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפס סיסמאות ו/או להשבית את השירות לפרקי זמן סבירים על מנת לבצע פעולות אחזקה, תחזוקה, ביקורת שרתים, פעולות אבטחה וכיוצ”ב. האמור לעיל הכרחי לצרכי תחזוקה שוטפת, ואין באמור כדי להוות עילה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או החזר כספי מכל סוג.

 • החברה מפעילה גיבוי אתרים אשר מתחדש 1-2 פעמים בשבוע, החברה אינה אחראית לכשל בגיבוי מכל סוג שהוא וכפועל יוצא, לכל נזק שיגרם לאתר ו/או למשתמש ו/או למאן דהו, במישרין או בעקיפין. האחריות לגיבוי האתר והתכנים שעליו מוטלת על כתפי המשתמש בלבד

 • האחריות על תכני האתר חלה על בעל האתר בלבד, והחברה לא תישא באחריות לנזק שייגרם

ביטול רכישה מצד החברה

 • החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

 • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

כלי נגישות

Powered by - Wemake